Adiyoginam Pranamamyaham | Damaru | Adiyogi Chants | Sounds of Isha


Sahasra sahasrādi samvatsarā purvam
Naragnyāna uddhāranāya samarpitam
Ādiyoginādyam saptarshibhyo bodhitam
Ati shreshtham idam vishālam vignyānam

Ādiyoginam pranamāmyaham

Ādiyogin namastubhyam praseeda yogeshwara

Janmamaranolankrita māhākālā namostute

Gnyāna shringa vrishārudham prachandam vishweshwaram
Jatājutam bhāsma angam Ādiyoginam pranamāmyaham

Prithvitejodakamvayu vashikritam ākāsha cha
Mahābhuteshwaram devam Ādiyoginam pranamāmyaham
Nirgunam triguna pāram rudra hara sadāshivam
Bandhāpāsha haramdevam, Ādiyoginam pranamāmyaham


Trinetram gangādharam soma kundala bhushitam
Nāgarāja dharamdevam Ādiyoginam pranamāmyaham

Dakshinābhi mukhasthitam yoga vignyāna mokshadam
Saptarishibhirvanditam Ādiyoginam pranamāmyaham